Ny info. Det har vært en del problemer med å levere søknaden elektronisk. Dette oppstår hvis et vedlegg har passordbeskyttelse, som f.eks. på en lønnslipp.

Ta en kopi eller bilde av lønnsslippen og lever i stedet.

Gjøvik Boligstiftelse har nå 16 boliger i 4 bygg fordelt på 2 tomteområder under bygging.

 

Boligene:

Boligene vil ha 2 til 3 soverom, ut i fra forskjellige størrelser på leiligheten.

8 leiligheter på   68 m2 med 2 soverom

4 leiligheter på   84 m2 med 3 soverom

4 leiligheter på 107 m2 med 3 soverom

Plan tegninger og snitt legges ut sammen med søknadsskjema.

Byggestart var i januar 2020.  Ferdigstillelse i perioden mars til juni 2021.

 

Bakgrunn:

Utgangspunktet for modellen er de store fordelene med å eie sin egen bolig og dermed at boligeie bør være tilgjengelige for flere. I Gjøvik har både lavinntektshusstander og førstegangsetablerere med ingen eller lav egenkapital utfordringer med å etablere seg i boligmarkedet. Boligprisene stiger, egenkapitalkravet er på 15 % og man kan ikke låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

 

Konseptet:

Gjøvik Boligstiftelse bygger boligen for en sum i år null, og inngår deretter et leieforhold med husstanden der husstanden har en opsjon på å kjøpe boligen i år fem (evt. år tre) for prisen som Gjøvik Boligstiftelse har betalt for boligen i år null. På den måten oppnår husstanden noen av fordelene ved å eie (ved prisstigning), samtidig som de ikke blir utsatt for økonomisk risiko i leieperioden. Opsjonen om å kjøpe boligen er valgfri, og husstanden kan velge å avstå fra å kjøpe boligen. Dersom husstanden velger ikke å benytte opsjonen om å kjøpe, så opphører leieforholdet.

Den månedlige leien består av utgifter Gjøvik Boligstiftelse har til forvaltning, drift og vedlikehold, og renter på lånet. Siden renten på lånet er betydelig lavere enn avkastningskravet for utleieboliger, vil månedlig netto husleie bli lavere enn markedsleie for tilsvarende boliger. I gapet mellom boutgiftene i modellen og markedsleie, ligger det mulighet for sparing – dersom husstanden i utgangspunktet har økonomi til å dekke markedsleie. Sparingen vil inngå som en del av den månedlige leien.

Spardelen av husleiebeløpet som innbetales settes på en BSU-konto eller konto med tilsvarende sikkerhet i leietakers navn, slik at alle renter tilfaller leietaker og gir en transparent oversikt over beløpet som er blitt innbetalt.  Hvis leieforholdet avbrytes så beholder leietaker kontoen med innbetalt beløp.

 

Å inngå en avtale om å leie før eie gir husstanden forutsigbarhet rundt boforholdet og økonomien knyttet til dette. Fordelene er flere:

 • Husstanden får en bolig tilpasset sitt eget behov.
 • Husstanden vet hva kjøpesummen vil være etter tre eller fem år.
 • Husstanden sparer i leieperioden penger til egenkapital.
 • Mer sannsynlig at leieboligen blir bedre ivaretatt når planen er å eie den samme boligen etter tre eller fem år.
 • Verdiøkning gjennom godt vedlikehold tilfaller husstanden ved kjøp av leieboligen.
 • Verdistigning på boligen i leieperioden er et bidrag til å øke egenkapitalen.
 • Rentebetjening av kjøpesummen vil gi billigere leie enn gjengs markedsleie.
 • Husstanden kan velge å takke nei til opsjonen om kjøp og løper ingen risiko.
 • Hvis husstanden ønsker å kjøpe en annen bolig enn leieboligen, så har husstanden i løpet av leieperioden fått spart opp egenkapital på «BSU-kontoen».

Det tillates ikke framleie av boligen i leieperioden.

Målgruppe:

Konseptbeskrivelsen for et leie-før-eie prosjekt i Gjøvik er Barnefamilier med økonomiske utfordringer og førstegangsetablerere som har lav, men sikker inntekt. Med økonomiske utfordringer forstår vi familier som i løpet av 3 til 5 år vil være i posisjon til å eie istedenfor å leie.

 

Kriterier:

 • Ha barn som har fast bosted på adressen.
 • Fast inntekt.
 • Tilfredsstille bankens krav til finansiering ved framtidig kjøp (finansieringsbevis)
 • Førstegangskjøper på boligmarkedet
 • Forplikte seg til spareplan over husleia i leieperioden
 • Forpliktende leieavtale i tre eller fem år
 • Opsjon på kjøp etter tre eller fem år, men frivillig.

Boligene:

Boligene ligger på Skoglundfeltet i Sørbyen på Gjøvik. Det er kort vei til skole og barnehage.

 

Priser:

Prisene som er dette er beregnet ut i fra, kan få en korrigering fram til kontrakts skriving.

Leilighet med 3 soverom 107 m2 Husleie kr 8.500,- sparebeløp kr 3.000,- totalt kr 11.500,- pr måned. Antatt kjøpspris for boligen kr. 3.350.000,-

Leilighet med 3 soverom   84 m2 Husleie kr 8.000,- sparebeløp kr 2.500,- totalt kr 10.500,- pr måned. Antatt kjøpspris for boligen kr. 2.400.000,-

Leilighet med 2 soverom   68 m2 Husleie kr 6.000,- sparebeløp kr 2.000,- totalt kr   8.000,- pr måned. Antatt kjøpspris for boligen kr. 2.100.000,-

 

Tildeling:

Det er utarbeidet et søknadsskjema som ligger Gjøvik Kommunes hjemmeside og Gjøvik Boligstiftelses hjemmeside, hvor de som ønsker å søke kan  fylle det ut.

Skjemaet sendes elektronisk  til Gjøvik Boligstiftelse 15.11.2020

 

En gruppe bestående av personer fra Gjøvik Kommune, NAV og Gjøvik Boligstiftelse vil evaluere søknadene og gi tilbud til de enkelte familiene som fyller kriteriene for å få tildelt bolig.

Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt.  

 

Tildeling bli gjort i slutten av 2020 og begynnelsen av 2021.

 

Kontraktskriving vil skje i mars 2021.

 

Link til søknadsskjemaet på Gjøvik Kommunes hjemmeside.   

Pålogging med bank-id.

Skjemaet ligger under kategorien Samfunnsutvikling.

http://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/GKO222/Sk_om_leiefreie

 

Skisser av boligene:

19-0397 Plan snitt fasader rev. 30.03.20 BKS 1

18645_1001187-A01-(1_100)-A3 BKS 3

18645_1001187-A02-(1_100)-A3 BKS 3

18645_1001187-A05-(1_100)-A3 BKS 3

18645_1001187-A06-(1_100)-A3; BKS 3

18646_1001186-A05-(1_100)-A3; BKS 3

18646-1001186_A01_(1_100)-A3 BKS 3