Vedtekter

VEDTEKTER for GJØVIK BOLIGSTIFTELSE

1. Gjøvik Boligstiftelse er opprettet 01.01.2003 ved omdanning av stiftelsene

Gjøvik Aldersboliger, Gjøvik Ungdomsboliger og Gjøvik kommunale boliger. Fra 01.01.2005 inngår Sentrum Boligstiftelse som en del av Gjøvik Boligstiftelse og fra 1.1.2015 inngår Stiftelsen Gjøvik Røde Kors Aldersboliger i Gjøvik Boligstiftelse.

2.

2.1 Stiftelsens formål er å skaffe og forvalte boliger til boligsøkere som av ulike årsaker trenger bistand til å skaffe seg bolig.

2.2 Boligene tildeles av Gjøvik kommune, Sykehuset Innlandet og Oppland Fylkeskommune og eventuelt andre etter avtale med stiftelsen.

2.3 Stiftelsens formål er av ikke økonomisk art.

2.4 Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskudd fra offentlige myndigheter.

3. Stiftelsen skal ha sitt forretningskontor i Gjøvik kommune.

4. Stiftelsen har en grunnkapital på kr 9.980.000,-.

5. Stiftelsens styre skal bestå av 5-8 medlemmer. Leder og inntil fire medlemmer og inntil like mange varamedlemmer oppnevnes av Gjøvik kommune. I tillegg utnevner Oppland Fylkeskommune, Sykehuset Innlandet og Gjøvik Røde Kors ett styremedlem og ett varamedlem hver.

Endring av styret skjer etter at årsregnskapet er godkjent.

Styremedlemmene oppnevnes for en periode på 2 år.

Styret representerer stiftelsen utad. Styrets leder og ett styremedlem forplikter i fellesskap stiftelsen.

Styret gjør vedtak i møte. Styret kan treffe vedtak når minst fire medlemmer er til stede. Vanlige flertallsregler for møtevedtak gjelder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret skal føre møtebok som skal inneholde en kort redegjørelse for de saker som behandles og de vedtak som fattes.

6. Stiftelsen skal ha en daglig leder, dvs. forretningsfører, som kan være en juridisk person. Lederen skal forestå den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir. Lederen skal sørge for at regnskapsførsel er i samsvar med lov og vedtekter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Stiftelsens styre skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen blir betryggende kontrollert.

Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor.

Stiftelsene eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler og forvaltningen skal skje i henhold til enhver tid gjeldende lov om stiftelser.

Ved opphør skal stiftelsens midler nyttes til stiftelsens formål, eller til andre nær beslektede formål.

Vedtektene ble første gang godkjent 05.11.2004, og sist endret på årsmøtet 02.06.2008, og ved fusjonen med Stiftelsen Gjøvik Røde Kors Aldersboliger fra 1.1.2015.