Boligen:

Boligen er på 84 m2 og har 3 soverom, og ligger i 2. etasje på en 4 mannsbolig.

Boligen var ferdigbygget i mars 2021, og er klar for innflytting i januar / februar 2022.

Boligen ligger på Skoglundfeltet i Sørbyen på Gjøvik. Det er kort vei til skole og barnehage.

Det er opprettet et sameie, Sameie Vestre Totenveg 259 – 261, for boligene på dette feltet, med styre og vedtatte vedtekter. Boligene er ferdig seksjonert og klargjort for å bli selveierbolig.

Målgruppe:

Konseptbeskrivelsen for et leie-før-eie prosjekt i Gjøvik er først og fremst for barnefamilier med økonomiske utfordringer og førstegangsetablerere som har lav, men sikker inntekt.

Med økonomiske utfordringer forstår vi familier som i løpet av 3 til 5 år vil være i posisjon til å eie istedenfor å leie.

Kriterier for å få tildelt bolig:

 • Barnefamilie
 • Ha barn som skal bo på adressen.
 • Fast inntekt.
 • Tilfredsstille bankens krav til finansiering ved framtidig kjøp (finansieringsbevis)
 • Førstegangskjøper på boligmarkedet
 • Forplikte seg til spareplan over husleia i leieperioden
 • Forpliktende leieavtale i tre eller fem år
 • Opsjon på kjøp etter tre eller fem år, men frivillig.

Bakgrunn:

Utgangspunktet for modellen er de store fordelene med å eie sin egen bolig. I Gjøvik har både lavinntektshusstander og førstegangsetablerere med lav eller ingen egenkapital utfordringer med å etablere seg i boligmarkedet.

Boligprisene stiger raskt og leieprisene er høye i Gjøvik. Det gjøre at det svært vanskelig å klare å spare penger for å nå egenkapitalkravet på 15 %, når inntekten i familien er lav.

Konseptet:

Gjøvik Boligstiftelse bygger boligen for en sum i år null, og inngår deretter et leieforhold med husstanden der husstanden har en opsjon på å kjøpe boligen om år fem (evt. år tre) for prisen som Gjøvik Boligstiftelse har betalt for boligen i år null. På den måten oppnår husstanden noen av fordelene ved å eie (ved prisstigning), samtidig som de ikke blir utsatt for økonomisk risiko i leieperioden. Opsjonen om å kjøpe boligen er valgfri, og husstanden kan velge å avstå fra å kjøpe boligen. Dersom husstanden velger ikke å benytte opsjonen om å kjøpe, så opphører leieforholdet. Ved en gjennomsnittlig prisstigning på 2 % pr år pluss sparing oppnår vi en egenkapital på 16 % på 5 år.

 

Den månedlige leien består av utgifter Gjøvik Boligstiftelse har til forsikring av boligen, kommunale avgifter, og renter på lånet. I gapet mellom boutgiftene i modellen og markedsleie, ligger det mulighet for sparing – dersom husstanden i utgangspunktet har økonomi til å dekke markedsleie. Sparingen vil inngå som en del av den månedlige leien.

 

Spardelen av husleiebeløpet som innbetales settes på en BSU-konto eller konto med tilsvarende sikkerhet i leietakers navn, slik at skattefordel og alle renter tilfaller leietaker og gir en transparent oversikt over beløpet som er blitt innbetalt.  Hvis leieforholdet avbrytes så beholder leietaker kontoen med innbetalt beløp.

 

Å inngå en avtale om å leie før eie gir husstanden forutsigbarhet rundt boforholdet og økonomien knyttet til dette. Fordelene er flere:

 • Husstanden får en bolig tilpasset sitt eget behov.
 • Husstanden vet hva kjøpesummen vil være etter tre eller fem år.
 • Husstanden sparer i leieperioden penger til egenkapital.
 • Mer sannsynlig at leieboligen blir bedre ivaretatt når planen er å eie den samme boligen etter tre eller fem år.
 • Verdiøkning gjennom godt vedlikehold tilfaller husstanden ved kjøp av leieboligen.
 • Verdistigning på boligen i leieperioden er et bidrag til å øke egenkapitalen.
 • Husstanden kan velge å takke nei til opsjonen om kjøp og løper ingen risiko.
 • Hvis husstanden ønsker å kjøpe en annen bolig enn leieboligen, så har husstanden i løpet av leieperioden fått spart opp egenkapital på «BSU-kontoen».

Det tillates ikke framleie av boligen i leieperioden.

Priser:

Leilighet med 3 soverom   84 m2 har en husleie på kr 8.000,- sparebeløp kr 2.500,- totalt kr 10.500,- pr måned. Avtalt kjøpspris for boligen kr. 2.400.000,- som skal betales ved utkjøp om 3 til 5 år.

I tillegg kommer en innbetaling til Sameiet på kr 200,- pr måned, som også kreves inn sammen med husleien.

Tildeling:

Det ligger et søknadsskjema på Gjøvik Kommunes hjemmeside og Gjøvik Boligstiftelses hjemmeside, hvor de som ønsker å søke kan laste ned skjema og fylle det ut.

Skjemaet returneres, elektronisk til Gjøvik Boligstiftelse innen 15.01.2022.

 

En gruppe bestående av personer fra Gjøvik Kommune, NAV og Gjøvik Boligstiftelse vil evaluere søknadene og gi tilbud til de enkelte familiene som fyller kriteriene for å få tildelt bolig.

Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt.

 

Tildeling blir gjort i januar 2022.

Beskrivelse av boligen

Bilag 2C Planer med innredning_møblering i målestokk 1_100

Kontraktskriving vil skje i januar 2022.

 

 

Vedlegg: Skisse, plantegninger og beskrivelse av boligene.